• Prestup do vyšších ročníkov

    • Prestup do vyšších ročníkov je možný  iba v prípade, že je v danom ročníku voľné miesto.

     Maximálna kapacita tried je 18 detí.

     Kritériom na prijatie je úspešné absolvovanie prijímacieho testu zo slovenského jazyka, matematiky a ústnej skúšky z anglického jazyka z predchádzajúceho ročníka a predložené koncoročné vysvedčenie. 

     V školskom roku 2019/20 prestup do vyšších ročníkov nie je možný z kapacitných dôvodov.