• Zápis do 1. ročníka

    •  

     V súlade s platnou legislatívou sa zápis detí do 1. ročníka uskutočňuje v mesiaci apríl. 

     Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši 6 rokov.

     Súkromná základná škola Senec organizuje slávnostný zápis do 1. ročníka, na ktorom sa dieťa zúčastňuje so svojimi zákonnými zástupcami. Pri zápise dieťaťa do školy je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

     - občiansky preukaz zákonných zástupcov,

     - rodný list dieťaťa,

     - v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

     Kritériá na prijatie do 1. ročníka:

     * dieťa musí byť preukázateľne zrelé do školy;

     * dieťa zvládne "preskúšanie" na zápise v našej škole;

     * dieťa má v škole staršieho súrodenca;

     * vyrovnaný pomer chlapcov a dievčat v danom ročníku;

     Za administráciu zápisu účtuje škola administratívny poplatok vo výške 20,-€ za dieťa. Rodičia dostanú spolu s rozhodnutím  o prijatí/neprijatí aj výsledok skúšky na zápise. 

     Pri zápise dieťaťa vyplní zákonný zástupca dieťaťa záväznú prihlášku a potvrdí ju svojím podpisom.

     http://www.skolskyportal.sk/clanky/kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly