Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
Adresa školyKysucká 14, 903 01 Senec
Telefón+421 2 4329 1108, 0948 656 020
E-mailriaditel@skolasenec.sk
WWW stránkaskolasenec.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Barková Iveta0948 656 020 riaditel&skolasenec.sk
ZRŠMgr. Augustovičová Jana0948 271 795 augustovicova@skolasenec.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Bollová Martina 
pedagogickí zamestnanciGáborová Vanda 
 Strigačová Petra 
   
ostatní zamestnanciIng.Šoulová Ľubica 
   
zástupcovia rodičovIng. Pősová Monika 
   
   
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Filipovičová Oľga 
iníPhDr. Kopcová Elena, PhD 
 Bučeková Brigita 
 Matejková Martina 
 Ing. Barka Denis 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ SŠKDAdriana GulaiováSŠKD 
MZMgr. Turcárová ZuzanaISCED 1 
PK Mgr. Klepochová JanaISCED 2 humanitné predmety 
PKMgr. Jana AugustovičováISCED 2 prírodovedné predmety, TSV, Tech 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 200

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11221111111
počet žiakov192135401918171516200
z toho ŠVVP    11   2
z toho v ŠKD18203335     106

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročBilGymGym 4.ročSOUOUInéSpolu
prihlásení2      
prijatí1      
% úspešnosti50      

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSLDEJDOVDRAETVFRJFYZGEOHUVCHEINFJAM
1.A               
2.A               
3.A               
3.B               
4.A1,26              
4.B1              
5.A1,171,06  1,28     1    
6.A1,181,06  1,18    11,12    
7.A1,561,56  1,31    1,561,19 1,5  
8.A1,41,27  1,33    1,671 1,13  
9.A1,751,38  1,56    1,441,19 1,44  

TriedaKAJMATNBVNVENEJOBNODOPVCPDAPVOREORozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručnostíSJLSprŠPJ
1.A 1           1 
2.A            11 
3.A             1 
3.B             1 
4.A 1          1,41 
4.B 1,11          1,111 
5.A 1,33          1,441 
6.A 1,12          1,171 
7.A 1,44          1,561 
8.A 1,27          1,471 
9.A 1,5          1,811 

TriedaTCHTSVVLAVYVVZO
1.A     
2.A     
3.A     
3.B     
4.A     
4.B     
5.A     
6.A     
7.A     
8.A     
9.A     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A191801
2.A212100
3.A171601
3.B181801
4.A202000
4.B201901
5.A191900
6.A181800
7.A171700
8.A151500
9.A161600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A1988147,2188147,2100,00
2.A2154226,7354226,7300,00
3.A1778348,9478348,9400,00
3.B1856332,5156332,5100,00
4.A2059030,7259030,7200,00
4.B2056029,4756029,4700,00
5.A1999552,3799452,3210,05
6.A18100858,61100758,5610,06
7.A1790056,2589956,1910,06
8.A1582154,7381954,6020,13
9.A16121676,00121676,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11221111111
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium 1
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické 1
vysokoškolské pedagogické11
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v priestoroch SOŠ automobilovej a podnikania, k dispozícii máme 3 poschodia pavilónu C, školskú jedáleň, telocvičňu a školský dvor. Využívame 11 učební, 1 jazykovú učebňu, pohybovo-tanečné štúdio, školský klub detí, od septembra 2018 je k dispozícii učebňa prírodných vied, Vyučovanie je priebežne zabezpečované potrebnými učebnými pomôckami, takmer v každej triede je interaktívne riešenie, zariadená je učebňa IKT. Materiálno-technické zabezpečenie sa rieši v súlade s potrebami výchovno-vzdelávacieho procesu.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z viacerých zdrojov:

- štátny príspevok - normatívne a nenormatívne prostriedky

- dotácie mesta Senec na základe prenesených kompetencií

- príspevok rodičov žiakov

- granty, dotácie z iných zdrojov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ARTESIA26 Mgr.Art. Stanislav Grich, PhD.
Basketbal14 Mgr. Viera Ďurdíková
Bedminton19 Mgr. Michal Chrapčiak
Čínština hrou4 Dana Kumar
Florbal krúžok14 PaedDr. Roman Heriban
Geocaching24 Andrej Nemoga
Hravé programovanie iPad-Swift9 Mgr. Vanda Stančíková
Keramický krúžok12 Silvia Baroková
Klub programovania CoderDoJo12 Peter Gubka
Kravmaga13 Róbert Frantz
Lego hravé stavebnice13 Mgr. Helena Hlavajová
Mladí novinári9 Mgr. Dana Sýkorová
Slnečnica17 Mgr. Eva Baloghová
Spevácky zbor19 Mgr. Zuzana Turcárová
Strelecký krúžok9 Peter Valach
Šachový krúžok19 Peter Balogh
Školský klub detí 1. odd.18 Antónia Pivarčeková
Školský klub detí 1. odd.18 Beáta Chrapčiaková
Školský klub detí 2. odd.21 Adriana Gulaiová
Školský klub detí 2. odd.26 Adriana Gulaiová
Školský klub detí 3. odd. 27 Beáta Chrapčiaková
Školský klub detí 3. odd. 35 Stanislava Kravcová
Školský klub detí 4. odd. 32 Mgr. Miroslava Vraniaková
Školský klub detí 4. odd. 33 Mgr. Dana Sýkorová
Viac ako peniaze20 Mgr. Jana Augustovičová
Všeobecná pohybová príprava21 Mgr. Zuzana Hűttnerová
Výtvarný krúžok12 Mgr. Antónia Štefanová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Barková Iveta

V Senci, 8. júla 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: