Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
Adresa školyKysucká 14, 903 01 Senec
Telefón+421 2 4329 1108, 0948 656 020
E-mailriaditel@skolasenec.sk
WWW stránkaskolasenec.edupage.org
ZriaďovateľMgr.Iveta Barková

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Barková Iveta0948 656 020 riaditel&skolasenec.sk
ZRŠMgr. Augustovičová Jana0948 271 795 augustovicova@skolasenec.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Bollová Martina 
pedagogickí zamestnanciKisová Renáta 
 Strigačová Petra 
   
ostatní zamestnanci  
   
zástupcovia rodičovIng. Pősová Monika 
   
   
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Filipovičová Oľga 
iníPhDr. Kopcová Elena, PhD 
 Bučeková Brigita 
 Matejková Martina 
 Ing. Barka Denis 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ SŠKDKisová RenátaSŠKD 
MZMgr. Turcárová ZuzanaISCED 1 
PK Mgr. Strigačová PetraISCED 2 humanitné predmety 
PKMgr. Jana AugustovičováISCED 2 prírodovedné predmety, TSV, Tech 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 185

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12211111010
počet žiakov22334119201816160185
z toho ŠVVP  112 1  5
z toho v ŠKD203137151    104

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGymBilGym 4.ročSOŠSOUOUSpolu
prihlásení6 5     
prijatí1 0     
% úspešnosti17 0     

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDRAETVFRJFYZGEOHUVCHEINFKAJMATNBVNVE
3.A               
1.A               
2.A               
2.B            1  
3.B               
4.A1,44         11,061,331 
5.A1,351,411,41    1,82  11,171,411 
6.A1,471,591,65   1,471,59  11,291,591 
7.A1,51,561,38  1,431,251,19 1,511,311,631 
8.A1,381,311,44  1,21,191,31 1,511,631,691 

TriedaNEJOBNODOPVCPDAPVOREOSJLSprŠPJTCHTSVVLAVYVVZO
3.A       1       
1.A       2       
2.A               
2.B     1         
3.B       1       
4.A    1  1,51   1  
5.A       1,51 1    
6.A1,571     1,7211,61    
7.A1,381     1,691 1    
8.A21     1,881 1    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
3.A202000
1.A222101
2.A151500
2.B171700
3.B202000
4.A181800
5.A181800
6.A171700
7.A161600
8.A161600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
3.A20128667,68128667,6800,00
1.A22140270,1140270,100,00
2.A15126383,3126383,300,00
2.B17124277,62124277,6200,00
3.B2097460,8797460,8700,00
4.A18129973,95129973,9500,00
5.A182127125,122127125,1200,00
6.A17126879,25126879,2500,00
7.A16113570,94113570,9400,00
8.A161937121,061937121,0600,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 5_SJL1966,9% 
Testovanie 5_ MAT1964,6% 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12211111010
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1220
Bežných tried10 5
Špeciálnych tried0 0
Pre nadaných0 0
Spolu10 5

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP227227
DPP6066
Znížený úväzok0505
ZPS3030
Na dohodu6000

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01818
vychovávateľov044
asistentov učiteľa011
    
spolu02323

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium 1
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické 1
vysokoškolské pedagogické11
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda ANJ102   
Olympiáda DEJ63   
Matematická o.108   
Geografická o.2991  
Pytagoriáda7917   
Šaliansky Maťko1031  
Hviezdoslavov Kubín     
BIO olympiáda42   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Krúžkofest

Slnečný festival v Senci

Návšteva divadelných predstavení - SND, Divadlo J. Palárika Trnava, Nová scéna BA, Bibilotéka, filmové predstavenie Senec, návštevy mestskej knižnice

Jablkové hodovanie

Výchovné koncerty

Európsky deň jazykov

Dobročinné zbierky - Deň bielej pastelky, Mikulášska zbierka, Deň narcisov, Deň modrého gombíka

Tvorivé dielne - vianočná, veľkonočná

Exkurzie - návšteva prezidentského paláca, Jelka - vodný mlyn, Veľká Británia, FLIP Viedeň, Sygic, Hvezdáreň Hurbanovo, Noc výskumníkov

Workshop - JASlovensko - finančná gramotnosť

Vianočná akadémia

Projekt Foodie

Juniáles

Senecká olympiáda žiakov

Plavecký deň - zimný/letný

Zelený týždeň - otvorené hodiny, stretnutie s rodičmi, prezentácia Mongolsko, Deň Zeme (čistíme Senec), Zero waste workshop

Žiacka konferencia

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

školskom roku 2018/2019 bola škola úspešná v projektoch:

Školy, ktoré menia svet

Šampióny školskej participácie

Učiace sa školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/2019 sa v škole neuskutočnila inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v priestoroch SOŠ automobilovej a podnikania, k dispozícii máme 3 poschodia pavilónu C, školskú jedáleň, telocvičňu a školský dvor. Využívame 11 učební, 1 jazykovú učebňu, pohybovo-tanečné štúdio, školský klub detí, od septembra 2018 je k dispozícii učebňa prírodných vied, Vyučovanie je priebežne zabezpečované potrebnými učebnými pomôckami, takmer v každej triede je interaktívne riešenie, zariadená je učebňa IKT. Materiálno-technické zabezpečenie sa rieši v súlade s potrebami výchovno-vzdelávacieho procesu.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z viacerých zdrojov:

- štátny príspevok - normatívne a nenormatívne prostriedky

- dotácie mesta Senec na základe prenesených kompetencií

- príspevok rodičov žiakov

- granty, dotácie z iných zdrojov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Testovanie 5, Komparo 4, 6, 8

predmetové olympiády a súťaže

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: výchovné predmety a výchovné opatrenia

Návrh opatrení:

1/ zmena vyučujúcich, minimalizovanie externých zamestnancov

2/ posilnenie kompetencií špeciálnej pedagogičky v súčinnosti s triednymi učiteľmi

3/ chýbajúci školský dvor a priestor na vyučovanie prírodných vied - vybudovanie učebne prírodovedných predmetov, vybudovanie školskej predzáhradky.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bedminton201Mgr. Michal Chrapčiak
Čínština41Dana Kumar
Dramatický krúžok161Mgr. Zuzana Poláková
Fotografický krúžok121Mgr. Michal Chrapčiak
Futbal/florbal krúžok181PaedDr. Roman Heriban
Geocaching81Andrej Nemoga
Hravé programovanie iPad-Swift121Mgr. Vanda Gáborová
Hudobná škola Artesia281Mgr.Art. Stanislav Grich, PhD.
Kravmaga61Mgr. Michal Chrapčiak
Lego hravé stavebice111Mgr. Helena Hlavajová
Lego Mindstorrms131Mgr. Vanda Gáborová
Matematika inak71Mgr. Viera Ďurdíková
Nemčina hrou151Mgr. Eva Balogová
Novinársky krúžok121PaedDr. Martina Sršňová
Strelecký krúžok111Peter Valach
Šachový krúžok101Ing. Peter Balogh
Šikovníček131Renata Kisová
Zelená škola341Petra Psotová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je výborná, rodičia sa aktívne zapájajjú do krúžkovej činnosti, vyučovacieho procesu, mimoškolské akcie (juniáles, akadémia) a aktívne prispievajú aj v dobrovoľníckej oblasti a materiálno-technickom zabezpečení školy.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola pravidelne informuje o svojej činnosti na stránkach mestských novín Senčan, na svojej webovej stránke, zapája sa do podujatí organizovaných mestom alebo inými kultúrnymi, resp. neziskovými organizáciami.

Záver

Vypracoval: Mgr. Barková Iveta

V Senci 14. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.08.2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2018/2019 na svojom zasadnutí dňa 2.9.2019.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľka školy Mgr. Iveta Barková schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2018/2019.