• Poplatky

    • Registračný poplatok/zápisné

     Zápis žiaka do 1. ročníka, resp. prestup žiaka do vyšších ročníkov nadobúda platnosť dňom uhradenia jednorazového registračného poplatku resp. jeho pripísaním na účet SZŠ Senec.

     Registračný poplatok pre žiakov 1. – 4. ročníka je 200 €.

     Registračný poplatok pre žiakov 5. – 9. ročníka je 130 €.

     Školné

     Štúdium v Súkromnej základnej škole Senec je spoplatnené. Výšku školného určuje zriaďovateľ. Školné zohľadňuje reálne náklady na prevádzku školy a zabezpečuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Výška základného školného je 122,- € mesačne.

     Základné školné zahŕňa materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu, organizačné náklady spojené so zabezpečením kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných školou, poistenie, základný pitný režim a jeden záujmový útvar (krúžok).

     Povinný príplatok

     Povinný príplatok k základnému školnému je 23,- € mesačne za hodiny plávania, ktoré je integrovanou súčasťou hodín telesnej výchovy.

     Príplatok za školský klub

     Ak bude žiak zapísaný aj do školského klubu, povinný poplatok za výchovnú činnosť Súkromného školského klubu detí je 20,- € mesačne.

     Príplatok za centrum voľného času

     Výchovná a záujmová činnosť v rámci Súkromného centra voľného času je spoplatnená sumou 10,- € mesačne za jeden záujmový útvar.

     Školné sa môže hradiť formou 10 mesačných splátok, polročne alebo jednorazovou úhradou.

     Školné nezahŕňa:

     stravovanie žiaka v školskej jedálni, školskú desiatu, druhý a každý ďalší záujmový útvar, pobytové vzdelávanie - škola v prírode, lyžiarsky kurz, exkurzie.