• Profil školy

    •  

     Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec

     Filozofia školy

                 Poslaním našej základnej školy je poskytnúť deťom, rodičom a zamestnancom školy bezpečný, tvorivý a podnetný priestor na osobnostný a sociálny rozvoj. Naša škola je miestom, kde deti rastú s učiteľmi, učitelia rastú s deťmi a rodičia rastú spolu s nimi a v neposlednom rade všetci „rastú spokojnosťou“.

     Naším cieľom je deti nielen učiť, ale najmä podporovať, motivovať, rešpektovať, zaujímať sa o ne, odpovedať na ich zvedavé otázky, cítiť s nimi, byť s nimi... Proces všestrannej dôvery je pre nás jednou z najdôležitejších mét, ktoré chceme dosiahnuť. Dôvera spolu so slušnosťou, rozhľadenosťou, jazykovou vybavenosťou, aktivitou a spoločenskou angažovanosťou sú základnými piliermi profilu nášho absolventa. Zároveň garantujeme, že žiakom poskytneme primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie v plnom rozsahu inovovaného Štátneho vzdelávacieho plánu a jeho obsahových a výkonových štandardov ako nevyhnutný základ na nami ponúkanú nadstavbu, ktorými je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, matematiky, dramatickej výchovy a, samozrejme, vynikajúce zvládnutie nášho materinského jazyka. Naši žiaci pracujú v podnetnom prostredí, ktoré  podporuje ich individualitu, ale zároveň sa učia rešpektovať iných a pracovať v tíme, umožňujeme im aktívne sa na vyučovaní podieľať formou partnerského vzťahu učiteľ – žiak a aktívnych metód vyučovania, dávame im možnosť zažiť úspech a radosť z objavovania nového.

      

        

     Čo ponúkame naviac?

     •  prvky moderného integrovaného tematického vyučovania,
     •  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka ,
     •  integrácia metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) od 1. ročníka vo vybraných predmetoch,
     •  Hejného metóda vo vyučovaní matematiky, Comenia script, Sfumato,
     •  nový učebný predmet Ja a My v 1. a 2. ročníku, dramatická výchova od 1. do 3. ročníka,
     •  druhý voliteľný cudzí jazyk od 6. ročníka podľa záujmu žiakov a rodičov (nemecký jazyk, španielsky jazyk,  francúzsky jazyk), iné jazyky podľa záujmu v rámci krúžkovej činnosti,
     •  plávanie ako integrovaná súčasť telesnej výchovy,
     •  organizovanie teambuildingových aktivít, lyžiarskych kurzov, školy v prírode, exkurzií a školských výletov, letnej  školy, ap.,
     •  monitorovanie všeobecného nadania, emocionálnej inteligencie a úrovne vedomostí testovacou metódou na  začiatku štúdia a pridanej hodnoty pri ukončení školskej dochádzky.

      

     Okrem toho garantujeme:

     •  maximálny počet žiakov v triede 20,
     •  individuálny prístup učiteľov k žiakom,
     •  vnútornú diferenciáciu žiakov do integrovaných skupín v rámci viacerých predmetov,
     •  uplatňovanie inovačných trendov vo vzdelávaní,
     •  využívanie prvkov modernej výpočtovej techniky,
     •  kvalifikovaný a motivovaný pedagogický zbor,
     •  stravovanie v školskej jedálni – obed, pitný režim,
     •  otvorenú komunikáciu školy s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov (osobnú aj elektronickú).

     Zmeny v ŠkVP od roku 2019/2020:

     1. – 3. ročník
     • Učíme sa čítať, písať, počítať.
     • Integrované vyučovanie.
     • Minimálny počet striedajúcich sa učiteľov.

      

            4. – 6.ročník

     • Väčší počet učiteľov (postupný prechod na 2. stupeň).
     • Učíme sa učiť, rozvíjanie čítania s porozumením.
     • Blokové vyučovanie vybraných predmetov (VYV + TECH, VYV + PRA)

            7. – 9. ročník

     • Učíme sa myslieť (uplatňovanie kritického myslenia a konštruktivistického prístupu)
     • Zameranie  na výkon.
     • Príprava na prijatie a štúdium na stredných školách.

     Náš cieľ – OTVORENÁ ŠKOLA – nám pomáhate naplniť aj vy. V škole je každý rodič či priateľ školy vítaný, teší nás vaša spätná väzba a každý nápad či iniciatíva, ktorá zlepší alebo obohatí činnosť našej školy.

      

      

      

     HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV

     V našej Súkromnej základnej škole  je hodnotenie vnímané ako jeden zo spôsobov, ako žiaka posunúť vpred, hodnotenie nie je trestom ani aritmetickým priemerom známok. Zároveň je to jedna z najdôležitejších foriem spätnej väzby nielen na úrovni učiteľ – žiak, ale i žiak – rodič a učiteľ – rodič. 

     Hodnotenie nie je našim cieľom, ale prostriedkom k zlepšovaniu vlastných výkonov a postojov.

                 Pri hodnotení uplatňujeme:

     ·       v 1. až 3. ročníku slovné hodnotenie,

     ·    v 4. až 5. ročníku tzv. kombinované hodnotenie – slovné, na vysvedčení hodnotenie známkou 1 – 5 na základe percentuálneho priebežného hodnotenia,

     ·     v 6. až 9. ročníku priebežné percentuálne hodnotenie, záverečné hodnotenie vyjadrené známkou od stupňa výborný až po nedostatočný.

     Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame pozitívnu motiváciu, pričom základom hodnotenia je pokrok žiaka voči sebe samému. Zároveň hodnotenie obsahuje prvky zodpovednosti žiaka za svoje výsledky, teda sebahodnotenie, ako aj tzv. rovesnícke hodnotenie (hodnotenie spolužiakmi).

     Predmetom sebahodnotenia sú:

     ·      výsledky samostatnej i skupinovej práce,

     ·      vlastný učebný pokrok za určitý časový úsek (zväčša štvrťrok),

     ·      prístup k práci, vlastné silné a slabé stránky.

      

     Cieľom sebahodnotenia aj rovesníckeho hodnotenia je najmä:

     ·      pristupovať kriticky k vlastnej práci,

     ·      vysloviť kritiku adekvátnym spôsobom,

     ·      konštruktívnou kritikou podnietiť k lepším výkonom.

      

     Denný program

     Denný program

     7:00 – 8:00      ranný program v Súkromnom školskom klube detí

     8:00 – 12:30   vyučovanie v troch vyučovacích blokoch

     12:30 – 13:10  obedová prestávka

     13:20 – 14:05  popoludňajší blok vyučovacích hodín

     14:05  - 18:00  popoludňajší program v SŠKD a SCVČ 

      

     Sme otvorenou školou, našimi žiakmi sú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V práci so žiakmi so ŠVVP má veľký prínos školská špeciálna pedagogička a logopedička, pedagogickí asistenti. Našim cieľom je zabezpečiť školského psychológa. 

     Deti vedieme k tolerancii, k spolupráci, spolupatričnosti, k solidarite so slabšími a v neposlednom rade aj k sociálnej pomoci.