• Pasovačka prvákov

     • Do galérie Pasovačka prvákov boli pridané fotografie.

      28.10.2019 je ten dátum, keď sa naši prváci stali právoplatnými členmi žiackeho spolku na našej škole. Všetky úlohy, ktoré im nachystali štvrtáci zvládli excelentne! Ďakujeme za skvelý program všetkým zapojeným!

    • Jesenné prázniny
     • Jesenné prázniny

     • Milí žiaci, rodičia!

      V stredu a vo štvrtok (30.-31.10.2019) sú vyhlásené najpotrebnejšie prázdniny v každom školskom roku - jesenné :). A keďže je v piatok štátny sviatok, tak vyučovanie pokračuje až v pondelok 4.11. Prežite ich v zdraví a v kruhu svojich najbližších. Vaša škola

     • 8.A v Banskej Štiavnici

     • Do galérie 8.A v Banskej Štiavnici boli pridané fotografie.

      O tom, že Banská Štiavnica je najkrajšia počas babieho leta, sa presvedčili ôsmaci vďaka medzipredmetovej exkurzii nazvanej „Jesenné potulky Banskou Štiavnicou“. Dva dni mali možnosť spoznávať historické, literárne, umelecké, zemepisné, botanické i bansko-technické skvosty tohto mesta zapísaného na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Domov sa vrátili, ako by povedal básnik Andrej Sládkovič, peknotou nadšení :)

     • Aj naši športovci sa zúčastnili na Športovom dni s Matejom Tóthom.

     • Škola pre všetkých

     • Naša škola získala nenávratný finančný prostriedok na vytvorenie inkluzívneho tímu v rámci projektu Škola pre všetkých, kód projektu v ITMS2014+ 312011T326, výzva OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02, operačný program Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

      Hlavná aktivita: 118T32600001- Pomáhame si; Typ aktivity: 11831201001 - Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese budú realizované v 1 hlavnej aktivite projektu, nazvanej Pomáhame si. Z inkluzívneho projektového tímu novoprijatý školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového  alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ a materských školách vo svojej územnej pôsobnosti. Ďalej poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu základnej školy; uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ, a príslušného CPPPaP; v spolupráci s  Komunitným centrom Senec a príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Senci realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí a žiakov a následne  odporúča k stimulácii identifikované oslabené oblasti dieťaťa a žiaka. Spolupodieľa sa aj na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi. Zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníka a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu  zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie. 

      Poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách  v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi; aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí. Systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ. Spolupracuje aj pri neformálnom vzdelávaní žiakov so ŠVVP v súvislosti so začlenením do triedneho kolektívu. Spoluprácuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie. Vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti a spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu.

      Dvaja asistenti učiteľa pôsobia vo výchovno-vzdelávacom procese, voľnočasových aktivitách organizovaných školou, spolupracuje s rodinou žiakov so ŠVVP a zúčastňuje sa ďalšieho vzdelávania a špecializácie. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu  spolupracuje s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy; uľahčuje adaptáciu dieťaťa, pomáha pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa; spoluorganizuje činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa;  vykonáva pedagogický dozor počas prestávok zameraný na žiakov so ŠVVP a pomáha pri príprave učebných pomôcok. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou priamo vedie a pomáha pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných), pomáha pri návšteva historických a kultúrnych pamiatok,  spoločenských aktivitách a športových podujatiach. Komunikuje s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka so ŠVVP o procese výchovy a vzdelávania a oboznamuje sa so zdravotným stavom d žiaka a s jeho rodinným prostredím. Zúčastňuje sa vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

      Žiaci so ŠVVP budú časť dňa pracovať individuálne so špeciálnou pedagogičkou 1:1. Deti sa budú u nej striedať, resp. v čase, keď budú v kmeňovej triede, bude s ich začlenením pomáhať učiteľke asistent učiteľa. Deti budú každý deň 2-3 hodiny podľa rozvrhu pracovať so špeciálnou pedagogičkou, zvyšné hodiny budú spolupracovať v triede a učiteľ sa bude snažiť ich maximálne do činností integrovať.

     • Projektový deň v 6.A - Deň zdravej výživy

     • Do galérie Projektový deň v 6.A - Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

      Deň zdravej výživy (alebo Čo sme si navarili, to sme si zjedli.)

      Naši šiestaci sa s tým, že sa v školskej jedálni nevarí, vysporiadali po svojom. Venovali deň zdravému stravovaniu. Spoločne si pripravili chutný obed a spoločne ho aj zjedli. Hovorili o tom, ako jesť zdravo, pestro a aj vyvážene. Bol to príjemne veselý deň.

     • Zážitková exkurzia v Modre

     • Do galérie Zážitková exkurzia v Modre boli pridané fotografie.

      Siedmaci sa z exkurzie v Modre vrátili plní zážitkov. Okrem toho, že navštívili miesta, kde Ľ. Štúr trávil posledné obdobie svojho života, zažili adrenalín pri výstupe na mestskú vežu, dozvedeli sa, prečo je Modra modrá, videli evanjelický sirotinec, v ktorom vyrastal aj Ján Smrek, navštívili hrob vynálezcu Viney... Čerešničkou na torte však bola zážitková prehliadka Majoliky Modra, kde sa deti dozvedeli nielen o procese výroby tohto unikátu zapísaného do zoznamu kultúrneho dedičstva Unesco, ale kde aj samy tvorili – točili na kruhu a maľovali vlastné produkty. Tie im po vypálení zostanú ako suvenír na nezabudnuteľný deň :)  

     • Čítanie so starými rodičmi

     • Do galérie Čítanie so starými rodičmi boli pridané fotografie.

      Siedmaci ostali verní milej októbrovej tradícii, ktorou je každoročné čítanie so starými rodičmi. Tento raz pozvali medzi seba babičku Elenky, pani Tonku, ktorá ich zasvätila do tajov dobrodružnej literatúry. Pri jej čítaní zo šesťdesiat rokov starého prekladu dobrodružstiev Robinsona Crusoa ostali ticho aj notorickí vyrušovači :) Pani Tonka však ulahodila nielen detským dušiam, ale aj mlsným jazýčkom, keď svojim mladým poslucháčom priamo v triede pripravila koláčiky podľa tradičného receptu dolnozemských Slovákov.

     • Sprievodca ročníkmi

     • Na stránke boli aktualizované tzv. manuály. Nájdete ich v sekcii O škole - Sprievodca ročníkmi. Manuály platia pre žiakov 4.-9. ročníka a sú prístupné iba po prihlásení. 

     • Jablkové hodovanie 2019

     • Po ročnej pauze sme sa opäť zapojili do seneckého Jablkového hodovania. Naším cieľom bolo predajom jablkových dobrôt našich mamičiek, učiteliek, ale aj spolužiakov získať peniaze na dokončenie predzáhradky pred našou školou. Stoly sa prehýbali pod všakovakými dobrotami a nám sa podarilo vyzbierať 314 € a k tomu dostaneme od ďalšej mamičky ešte dar vo výške 200 €. Takže sa túto sumu môžeme bez problémov kúpiť lavičky, náradie a dokončiť výsadbu v záhradke. Ďakujeme vám!